utorak, 23. kolovoza 2011.

Zapušten Šmidhenov zdenac i EU rezolucija o totalitarizmu.
U nedjelju 21 kolovoza je bio sam na proštenju kod kapelice Sv.Helene koja se nalazi pokraj zapuštenog Šmidhenovog kupališta. Moja majka Jelena me je često vodila kao malog dečeca na to proštenje i kupila mi ponekad medenjake kod licitara. Na kraju mise župnik nas je pozvao na domjenak kojeg je organizirao MO "Franjo Bučar" u novoj sportskoj dvorani. No, prije nego sam otišao na domjenak posjetio sam Šmidhenov zdenac, iz kojeg sam se mnogo puta napio vode kada sam pješice išao u školu u Samobor. Danas se bilo do tog zdenaca se teško "probiti" kroz gusto šipražje. Uspjelo mi je doći do zdenca i napio sam se hladne vode, koja mi je stvarno utažila žeđ u ovoljetnoj vrućini. Kada su me ponudili s hladnim vinom na domjenku htio sam nešto reći o zapuštenom zdencu, koji se nalazi na području MO "Franjo Bučar",ali nisam, jer nije pristojno domaćinu, koji te časti hladnim " škropecom "bilo što reći.
Naime taj zdenac i čitav prostor oko njega ima u sebi ugrađenu znakovitu povijest ovog prostora, koju nije loše da se ju spomene danas 23. kolovoza 2011 . Taj zdenac je tadašnji gradonačelnik Šmidhen 1877 g. obzidao kamenjem iz stare razrušene kapele Sv Helene i pokrio oltarnim kamenom ili krsnim kamenom kapelice koju su nekad 1545 g. opljajčkali Turci kada su se vračali iz Kranjske.
Danas je predsjednica vlade Jadranka Kosor položila vijenac u Maksimiru, gdje su na završetku drugog svjetskog rata poubijani vojnici poražene vojske. Ovaj prostor oko ovog zdenca bio je ispunjen u svibnju 1945 gladnim i na smrt prestrašenim vojnicima, bez oružja, kojima je moja majka bacala sitno nasjeckani kruh. Tada sam se kao malo dijete od 4,5 godina također prestrašen držao se majci za suknju i promatrao sam s strahom te izbezumljene ljude. Oni su bili gladni, ali nisu bili žedni, jer je voda tekla iz Šmidhenovog zdenca isto tako kao i ove nedjelje.
Skupština Europskog parlamenta u siječnju 2006. godine usvojila Rezoluciju Vijeća Europe o osudi komunističkih zločina, a Europski parlament je u travnju 2009. usvojio Rezoluciju o europskoj savjesti i totalitarizmu, određujući 23. kolovoza kao dan za komemoraciju svim žrtvama tih totalitarnih režima.
Oko ovog zdenca rastu vile i nova naselja, a taj zdenac koji je kulturna i ekološka baština kao da je zaboravljen. Zašto?

nedjelja, 21. kolovoza 2011.


Pojmovnik ili mali priručni rječnik je li potreban piscu bloga?

Već su stari Grci rekli kako valja najprije napisati neki rječnik ili pojmovnik za važne pojmove koji će se koristiti . Danas je sve na mreži i ta praksa nije više potrebna ,moglo bi se reći?. No, ipak napisane natuknice olakšavaju pisanje . Ja sam na svojem radnom mjestu sakupljao pojmove dok još nije bilo Interneta. Držao sam se principa kako je informacija nešto što te vodi k istini.

https://docs.google.com/document/d/1dNKSS5DVYroPNxw9wUssfEbxpE6nYALBqh2MP89RypU/edit?hl=en_US

Prema tome u težnji prema eko-pismenosti svaki jasni pojam olakšava diskusiju i učenje.

petak, 19. kolovoza 2011.

Stare zdence za pitku vodu treba sanirati !
Osvrt o zapuštenim zdencima koji su značili život našim djedovima

http://www.samoborskiglasnik.net/zivot.asp?datum=20110819#664

Vrhovčak dne 17.8.2011

Voda naša svagdanja

(problematika starih zapuštenih zdenaca u Vrhovčaku)

scan0034.jpg

slike br 1 . „Pavlinov zdenec“ u Vrhovčaku

Svakodnevno nas na TV reklamama upozoravaju kako je čovjek pretežno ispunjen vodom i kako valja piti vodu koja se prodaju u polimernim bocama.

U priručnicima se može pročitati podatak kako 74%površine Zemlje pokriva hidrosfera tj. voda . No od te vode otpada 97% na slane vode oceana i mora ,a svega 2,5% su pitke vode koja opet nije sva upotrebljiva jer su u obliku ledenjaka, jezera rijeka oko 1,9%. Samo 0,6% su podzemne vode koje pijemo i koje se lako onečišćuju.

Da bi se sagledala problematika pitke vode na Zemlji ove brojke ne govore mnogo, jer svaki kontinent i svaka država i svaki kraj na Zemlji imaju svoju posebnu priču ili problematiku glede pitke vode. Gradovi okolo Zagreba dijele istu sudbinu kada je u pitanju pitka voda

Naselja uz Savu bi trebala imati dovoljno vode u podzemlju za piti i to je uvriježeno u našem mišljenju . No mnogi izvori pitke vode okolo Zagreba su zatvoreni, bilo da je voda usahla ili je zagađena-Zbog toga valja mijenjati opće prihvaćeno mišljenje ,da vode imamo u neograničenim količinama.

.Ako se vratimo u nedavnu prošlost onda se snabdijevalo prema statističkim podacima za 1950 godine oko 40% stanovništva snabdijevalo se iz kopanih bunara 21% iz izvora i oko 21 % iz vodovoda i oko 6% iz cisterni (kišnica).

Danas se vodovodom tj javnom vodoopskrbom koristi oko 75% stanovništva. U kompleksnoj i neizvjesnoj industrijskoj civilizaciji valja uvijek misliti na rezervne sustave zbog različitih nesreća kojima može a ne mora biti uzrok nepažnja čovjeka. To se naročito odnosi na snabdijevanje vode.

Prema Zakonu o vodama od 2010 g »Javna vodoopskrba« je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihova kondicioniranja te isporuka do krajnjega korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama.

Za Svjetski dan voda kojeg obilježavamo svake godine 22 ožujka obično se upriliči neka sjednica ili se napiše neki članak u dnevnim novinama ili nekom časopisu o značaju vode za život. Tako se navodi u jednom broju časopisa „Okoliš“:

„Treba mijenjati kulturu odnosa prema vodi, jer ona predstavlja nacionalno bogatstvo i jer joj nema zamjene. Gospodarenje vodom svakako je bitna komponenta nacionalne gospodarske politike, a ovaj Svjetski dan voda prigoda je da se podsjetimo na važnost čuvanja toga prirodnog bogatstva, uz naglasak na kulturu ponašanja prema vodi. Vodu treba čuvati od onečišćenja, treba ju racionalno koristiti i brinuti se o njenim zalihama. Hrvatska je na sreću daleko od svjetskih problema s vodom, jer je po vodnom bogatstvu na petom mjestu u Europi i 42. u svijetu. To bi bogatstvo trebalo brižno čuvati, jer stanje s vodom u svijetu, osobito onom za piće, baš i nije blistavo. Naime, naš je vodeni planet zapravo siromašan pitkom vodom i njene su zalihe neobnovljive. Osobito je raspoređenost tog bogatstva na Zemlji neravnomjerna; više od milijarde ljudi na planetu je danas žedno“.

Prema ovome svakom izvorištu vode valja posvetiti naročitu pažnju.

»Izvorište« je mjesto na zemljišnoj čestici iz kojeg podzemna voda prirodno izvire na površinu odnosno mjesto na zemljišnoj čestici s kojeg se kroz bušotinu crpi voda iz tijela podzemnih voda.

Izvorišta valja promatrati i u kontekstu povijesna događanja, jer zbog izvorišta vode nastala su mnoga sela u našem Samoborskom kraju i Samoborskom gorju.

Prema tome, izvorišta su veliko ekonomsko blago i kulturna baština prostora u kojem živimo.

U povjesnici o „Samobor gradu“ od Vjekoslava Noršića čitamo: U poznatoj povelji za grad Samobor od kraljeva Kolomana i Bele IV od 1242 godine opisuju se granice zemljišta s vodama (potocima) i vrelima. U tim granicama nalazi se i kapelica Sv Vida na Vrhovčaku.. Selo Vrhovčak (Verhouzluecz) spominje se godine 1488 u trgovačkom dokumentu kada je Barbara Frankopan postala nasljednicom Samoborskog grada kojem su pripadala skoro sva današnja sela. Zbog tog dokumenta vodile su se mnoge sudske rasprave i bitke. U selu Vrhovčak postoji i danas park koji se zove Gorica a tako se zvao i brežuljak iz kojeg je 1577 g. Krištofor Ungad pucao s željeznim kuglama pomoću topova po SAMOBOR GRADU kao bi istjerao iz grada Klaru Gruber

Vladari i velemoži su se mijenjali a puk je ostao živjeti onako, kako je mogao u ovim prostorima gdje im je voda bila najvažnija sastavnica života.

U spomenici Župe Sv Anastazije na kraju devetnaestog stoljeća piše kao je na Vrhovčaku živjelo 185 duša. Voda za ljude ali i za blago bila je korištena iz i nekoliko izvorišta i mlaka koji se nalaze i sada u selu u zapuštenom stanju. U ljetno doba trebalo je ljudima stajati po 3-4 sata u redu kako bi se mogla hrgom zagrabiti vodu iz tih izvora za svakodnevnu minimalnu potrebu. Samo neki mještani su imali i cisterne za spremanje kišnice u zadnjih 80 godina

Godine 1986 seljani i vikendaši Vrhovčaka uz 50% pomoć Općine Samobor izgradili su vodovod i pomalo zapustili stara izvorišta i usput su zaboravili kako su živjeli njihovi pretci..

Zato danas valja ponovo „sve karte staviti na stol“ glede snabdijevanja vodom, očuvanja prirode i okoliša i to ne samo na području sela Vrhovčak. Na tribinama s Gradonačelnikom Beljakom ta problematika je isticana na Vrhovčaku i dobivena je i podrška te akcije.

Bilo je i primjedaba pa ta voda nije više zdrava za piti?. Nakon takovih primjedaba, koje se mogu čak i usvojiti, problematika zaštite izvorišta dobiva još veći značaj. Naime, truljenje velike količine otpadnog lišća u otvorenim zdencima te slijevanje površinske vode stvara onečišćenje takovih zdenaca.

O onečišćenju u Zakonu piše: »Onečišćenje« je izravno ili neizravno unošenje tvari ili topline u vodu i tlo izazvano ljudskom djelatnošću, što može biti štetno za ljudsko zdravlje ili kakvoću vodnih ekosustava ili kopnenih ekosustava izravno ovisnih o vodnim ekosustavima, koje dovodi do štete po materijalnu imovinu, remeti značajke okoliša, zaštićene prirodne vrijednosti ili utječe na druge pravovaljane oblike korištenja okoliša.

Postoji i DIREKTIVA 2006/118/EZ od 2006g EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja kakvoće koja propisuje kako zemlje članice moraju voditi brigu oko koncentracija onečišćujućih i opasnih tvari kao što su:

1.Arsen,Kadmij,Olovo, Živa, Amonijev ion,Klorid,Sulfat,

2. Umjetne sintetičke tvari; Trikloretilen Tetrakloretilen te

3.o ostalim parametrima kao što su vodljivost i prodori slane vode.

Da bi se moglo pratiti ova problematika valja navesti još dvije definicije iz Zakona o onečišćujućim i opasnim tvarima: »Onečišćujuće tvari« su tvari koje mogu izazvati onečišćenje, a osobito tvari određene propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona, uključivo opasne, prioritetne i druge onečišćujuće tvari.

»Opasne tvari« su tvari ili skupine tvari koje su toksične, postojane, kancerogene, mutagene, teratogene, bioakumulativne i druge tvari ili skupine tvari koje izazivaju jednaku razinu opasnosti, utvrđene propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona.

Voda koju sada pijemo ima različite minimalne dopuštene koncentracije tvari kao što primjerice za živu to iznosi 0,0002 mg/l za nitrate 10 mg/l ,mineralna ulja 0,01 mg/l. Isto valja znati kako su neki izvori za vodovod u Zagrebu zatvoreni jer su koncentracije nekih tvari prekoračile dopuštenu granicu.

Kada se ispituje vodljivost pitke vode preračunate na koncentracije iona onda ona iznosi od 250 do 45o mg/l kako u vodovodnoj tako i u vodama iz zdenaca za koje sumnjamo da možda nisu za piti.

Gore spomenuta EU-Direktiva dopušta koncentraciju nitrata u pitkoj vodi od 50 mg/l i aktivne tvari iz pesticida 0,5 μg/l.

Da bi se akciji zaštite podzemnih voda i izvora na Vrhovčaku mogla provesti ispravno povjerenstvo Društva inženjera i tehničara u Samoboru obišlo je 1.7.2011 g izvore i želi izraditi proceduru te akcije zaštite.

Među prvim akcijama valja očistiti terene i izvorišta od blata lišća kako bi se izvršila pravilna procjena kakvoće vode iz očišćenih zdenaca.

U preliminarnoj studiji koju je dao inženjer Đuro Kovačić navodi se : „da bi se mogla utvrditi stvarna kvaliteta vode neophodno je prethodno izvršiti sanaciju koja podrazumijeva maksimalno eliminiranje utjecaja površinskih, odnosno oborinskih voda na samu izvorsku vodu. Ovaj cilj bi se ostvario :

-građevinskom intervencijom na postojećem objektu izvora

- čišćenjem i nivelacionim intervencijama na okolnom terenu

-pravilnim rješenjem odvodnje preljevne izvorske vode

Josip Kumerički Dipl. inž.

Pavlinov izvor  B rezelucija.jpg

Slika br 2. Članovi Društva inženjera i tehničara Samobor obišli su zdence kako bi se strukovno uključili u sanaciju zdenaca

ponedjeljak, 15. kolovoza 2011.

Susret tri generacije II dio slikovno

https://docs.google.com/present/edit?id=0AR2OBiuARHLzZGZ2dGNqM3hfMWdyZnJ6MmRn&hl=en_US

Susret tri generacije


Jedna grupa ljudi se sastaje više od 50 godina i ovo je mala priča o tim ljudima

Priča o tri generacije

Jedno specifično društvo sakupilo se 16.4.2011 na Glavici u planinarskom domu na Medvednici. Značajka tog društva bili su uzrasti sudionika od malih beba, djece, mladih dama i muževa do starijih ljudi. Hotimice neću koristiti izraz vrlo stari ljudi. Kada bi ih netko postrance gledao ne bi mogao odgonetnu koja je svrha tog skupljanja. i zašto su se sakupili, što slave, koji su im ciljevi. Moglo bi se čak pomisliti, možda da su se slučajno sakupili?

Ne , ne, nisu se slučajno sakupili njihov skup ima poruku, misiju on nosi ljubav, nadu i veselje. Tko su oni? Nasumce ih prebrojimo: Ivan (Juja) Ljiljana,Noah, Hannah,Veronika, Mojca, Zrinka, Mirta, Maks, Mia, Joža Đurđa, Krešo, Kornelija,Luka, Kaja, Miće, Jasna, Ivana, Lea, Marta, Tomica, Inga, Filip, Marko, Tone, Maja, Mirjana Vlado, Gregor

Sve je počelo još u XX stoljeću točnije u rujnu davne 1956 godine. Dvojica seoskih dječaka su sjeli zajedno u školsku klupu Tehničke škole u Zagrebu. Jedan od njih Sanoborac Joža imao je veliki kompleks prema gradskim vršnjacima, jer su po njemu oni bili pametniji, finije odgojeni, a bili su i ljepše obučeni. Ovaj drugi Varaždinac Marijan, kojeg ćemo čitavog života zvati Mačak, pričinio se Joži, kako ima nešto selskog u sebi i zato je sjeo kraj njega . Od tada vodili su stalno neke diskusije, za bilo što i svađali se tko je u pravu ,. Vrijeme je teklo i Joža i Mačak slavili su tzv godišnjice ili obljetnice za neprekidno prijateljstvo. Čak što više, to su dokumentirali. Dokumenti o proslavama dvadesete tridesete i četrdesete obljetnice neprekidnog prijateljstva bile su slike, beđevi, audivizualni zapisi, prigodne izložbe i predavanja. Poznati su dokumenti pisama iz vojske

Prebacimo se iz ovog kvazi novinarskog stila na moj stil pisanja u prvom licu, jer mi je to lakše. Znam, da smo tu sintagmu neprekidnog prijateljstva kopirali od Rusa i Kineza čije države su jedanput slavili desetu obljetnicu i baš su ju tako nazvali „neprekidnog prijateljstva i suradnje“ . Mnogi su bili pozvani na naše obljetnice . Mislim da smo čak i dobro pjevali, ako nas je Miće prisilio, da se ne deremo pre glasno. Pjevale su se pjesme iz Istre, Zagorja, Slavonije, a u Italiji smo jedanput pjevali čak i arije iz Verdijevih opera. Nismo se bojali tada Talijana. Naime, jedan od skijaša je znao nešto napjeva talijanskih pjesama i arija, a mi smo ga pratili s neutralnim slogom la-la-la

Od onda pa do danas zbili su se mnogi događaji koji se sada ne mogu jednostavno opisati. Književnici bi mogli od tih događanja, napisati književno djelo, a mogla bi se snimiti i TV novela koja se danas naziva „sapunica“ .

Kada se ozbiljno piše blog, onda se može u njega ubaciti malo blaga iz latinskog jezika: „Nonumque prematur in annum“ što znači: „I do devet godina neka leži književno djelo neizdano“ ,jer u književnom djelu ima uvijek nešto što treba popraviti. Dakle, ja nemam namjeru pisati devet godina o ovom specifičnom društvu iz Glavice , a vjerujte moglo bi se mnogo toga napisati pa čak i za jednu knjigu . No, mnoge knjige napisane i od književnika su danas nepročitane i završavaju na UNIJA reciklažnom skladištu starog papira. Ali znam jednu ženu, a to je baka Jasna, ona bi pročitala tu knjigu, jer ona sada jako puno čita i do tri knjige na tjedan.

Dakle Mačak i ja, nastavili smo studij i studenti su nas „imali radi“ jer smo znali vrlo brzo odredili katione i anione na vježbama u analitičkom laboratoriju. Mi smo pomagali drugima jer ako su nas majke odgojile. Tada su nam pristupile i neke studentice, ali ne samo zbog kationa i aniona. Organizirali smo izlete po Samoborskom gorju i osnovali neki muški Club te ga nazvali „311“ ,zato jer smo se sastali u jednoj bertiji (tada nije bilo kafića) trećeg studenog 1964 godine.

Od tada smo se družili na različite načine i zbog različitih svrha. Družili smo se na berbama grožđa u Vrhovčaku, išli smo u snuboke na Vrhovčak, bili smo na našim i mnogim drugim vjenčanjima, svadbenim večerama u Vinkovcima, Klokočevcu ,Bikovcu, i Zagrebu. Bili smo si kumovi i držali smo djecu na krštenju. Slavili smo i obljetnice tih događanja s finim večerama s prokušanim jelima i pićima. Uz janjetinu neki su pili vino a neki pivo!

Išli smo zajedno na ljetovanje u Medulin, Mali Lošinj, Zadar, Osor , Košljun i Valun lovili smo ribu i lignje . Ne spomenuti pomoć članova Cluba 311“ u gradnji „Gumbelijuma“, za što su svi dobili „Povelju zahvalnosti“ ,bio bi veliki propust ovog bloga. Dakle, jako se radilo i odricalo te štedilo. U generaciji baka i djedova bilo je jako puno i strukovnih i poslovnih pomaganja i suradnje. Primjerice, na zidu mi visi u okvirenoj rami „Certificate- Cleaner Produktion in Industry“, kojeg je potpisao Moki, a koji sam dobio za sudjelovanje na seminaru kojeg je on organizirao s Nacionalnim Institutom iz Osla.

Putovali smo zimi čak i na skijanje, što je tada bilo to jako nobl. Razbili smo si koljena. Vozili smo sarmu sa sobom u Austriju. Djeca su vježbala ujutro na snijegu prije doručka. Mojem Fići je pukao zupčanik pred Schladming-om u Austriji. Uz povrijeđen meniskus ostale su i lijepe uspomene . Đurđa još čuva pokal za osvojeno prvo mjesto u slalomu i to za početnike starijeg uzrasta. Pokal se čuva uz naše slike u skijaškim odjelima. Kada dođu neki gosti i vide te slike i pokal u gredencu pitaju nas: Vi ste i skijali? Da,da odgovaramo. Nije važno da od stila „plužiti“ kod skijanja nismo dalje došli.

Često smo se sastajali roditelji i djeca na skupovima na Kamenjaku ili pod Lipovcem ili na Vrhovčaku. To je trajalo dok djeca više nisu željeli ići na izlete s „fosilima“ .

Zatim su se djeca oženila i rodili se prvi unuci, koji su bili slični na roditelje ili djedove i bake. Sada se već imalo mnogo više štofa“za ogovaranje svoje djece , ali o unucima sve samo lijepo.

Uz te vesele događaje slijede i žalosti, tuga i bol , jer nam je Bog pozvao k sebi Mačka .Nadu i Mokija.

Sve to imale su na pameti Veronika i Maja kada su imperativno naredili da se organizira skup triju generacija.

Skup je održan i gledale su se slike, a unuci nisu baš sve razumjeli. Miće je metodički i pedagoški uz PTT prezentaciju objasnio genezu, zašto smo se sastali. On je preko pitanja odgovora i lijepih slika na zidu sve objasnio. Mali Gregor je lijepo odgovarao na pitanja, a kako i neće, kada je unuk od Tone-a .

Neki su otišli ranije npr Juratovići, jer su morali predati svoje unuke drugoj baki i djedu . a neki su pak malo zakasnili, npr Krešo i Kornelija jer su imali neki neizbježni događaj. Danas se ti unuci „ šupiraju“ kao paketi između djedova i baka pa čak i po EU-zemljama. Bokci ne znaju gdje im je prava adresa stanovanja!?

No neki nisu bili prisutni; Marko je bio u Americi a Nikica s Vedranom i Evom su bili u Istri. na ranije dogovorenom događaju.

Najbrojniji su bili na skupu generacija Kovačevići i zato su dobili specijalnu diplomu.

Ja sam dosta studirao, kako da se igramo svi zajedno na tom raznolikom skupu. . Pokušao sam čak sa starim igrama kojima smo se mi djedovi igrali, npr guranje felge od bicikla. No pikado se pokazala jako dobra igra. Svi su bacali strelice , čak i Kaja. Davor je bio nepristran sudac. Pobijedila je obitelj Makovac . drugi smo bili mi Kumeričkovi, što je bilo veliko razočarenje za Luku, jer je njegov otac Krešo zakazao, budući mu se odbila strelica od ploče. Znam, Mačak nas je gledao s neba, i morao je biti jako ponosan na svoju ekipu.

Na kraju su svi dobili diplome-ukupno 35 (neke smo pisali dva puta) i nadam se kako se neće zagubiti među silnim kineskim igračkama .

Polako smo se vratili doma kroz šumu, unuci su nam se skrivali među drvećem , a mame su se bojale da ih ne pojede vuk, divlja svinja,ili ugrize bijesna lisica. Navodno tih živina ima još na Medvednici.

Joža, bloger

subota, 13. kolovoza 2011.

Što i kako podučavati?

Otac je podučavao svog sina ovako : radi, budi štedljiv jer onda će ovo moje gazdinstvo biti tvoje!! To je paradigma u kojoj smo rođeni i koju smo učili u školama, što je temeljeno na iskustvu kroz stoljeća.
Ova karikatura govori drugačiju istinu. Kako da podučimo djecu da preuzmu naše dugove naš deficit? Reklo bi se neizvedivo?! Ali....
Vi se pitate kako da podučavate svoje učenike jer ste savjestan i bole Vas možebitni vaši promašaji u odgoju i učenju mladih ljudi koji su pošteni?

Što bi ja vama mogao priopćiti glede ove problematike:
Latinski rečeno: "Quod natura docet nemo tollere potest": hrvatski znači:što priroda uči ne može nitko poništiti.
To je vrijedilo za naše starce koji su sve iz prirode uzimali i učili.

Mi smo pak sada u jednom virtualno prostoru gdje ovisimo o javnoj raznolikoj opskrbi primjerice; struje,vode,kanalizacije,smeće pa i od IT usluga i medija (telefon, Internet, TV, novine) Dakle vaš zadatak je da djecu naučite stvarati ,nadzirati, koristiti IT usluge i to s minimalizacijom potrošnje energije i sirovina (materija,papira). Ako program ili algoritam ili kod ili naputak ima 10000 redaka onda je bolji onaj koji ima 1000 ili čak 100 za istu obavljenu funkciju. To su znali već prije 800 godina kad je živio franjevac Ockham. Poznata je "Ockham-ova britva". S pojmom „Ockham-ove britve“ mogu se jezgrovito izraziti prirodni zakoni, zapovjedi ,pravila ali i ponašanja u svakodnevnom životu. Wilhelm Ockham franjevac i filozof živio oko 1280 g. je rekao;:
"Besmisleno je koristit više pretpostavki ako je moguće s manje pojasniti neki pojam" Ili drugačije kazano "Odstraniti sve što je suvišno" ili "ako je moguće nešto postići s manje uzaludno je trošiti više"

Ili Tagore je rekao: najbolja obuka je nije ona koja nam pruža puke informacije,već ona koja naš život usklađuje sa sveopćim postojanjem.

Dakle iz vašeg iskustva 'probajte stvoriti najprije 10 teorema pa ih onda nadogradite na 100 i to je onda dovoljno za početak mladom čovjeku.

Danas na kavi slušam jednu ženu koja je čitav radni vijek provela u Njemačkoj. Tamo se godinama već koristi selektiranje smeća gdje pred kućom stoje tri kante: organski kuhinjski otpad ,opći otpad i polimeri.
Mi proizvodimo oko 1,17 kg dnevno po stanovniku smeća. Koji je to nered ili entropija kada se sav neselektirani otpad vozi na jednu deponiju??
Moguće je primjerice stvoriti bazu podataka (stvaranje novih radnih mjesta ) upravo za neko komunalno poduzeće kako da se organizira sakuljanje smeće. Prema tome jedna nastavna jedinica ima naslov smeće a govori se kroz neki kod program, itd itd To je smisao izjave Tagore i ockham-a
Bog
Joža

Kako ja vidim stvaranje strategija

https://skydrive.live.com/P.mvc#!/?cid=78cba77a44fa5264&sc=documents&id=78CBA77A44FA5264%21104